Heart Advices by His Eminence Nubpa Rinpoche


HOME  Dharma teachings

Teaching given by His Eminence Nubpa Rinpoche

Translated from Chinese to English and Swedish by Ratnashri Translation Team

Edited by Dr. Kay Candler

In Bodhicaryāvatāra (Guide to the Bodhisattva’s Way of Life), it states the merit of practicing patience. There is no greater non-virtue than anger and no greater ascetic practice than patience. Thus, if we want to perpetuate our ever-increasing bodhicitta, the practice of patience is necessary.

I Bodhicaryāvatāra (En bodhisattvas liv) beskrivs meriten av att utöva tålamod. Det finns ingen större odygd än vrede och ingen större utövning av självdisciplin än tålamod. Därför om vi vill upprätthålla vår ständiga utveckling av bodhicitta är det nödvändigt att utöva tålamod.

If you know how to practice, all unfavorable conditions and obstacles become the practice. If you do not know how to practice, even the authentic Dharma can be an obstacle.

Om du vet hur man ska utöva blir alla ogynnsamma omständigheter och hinder själva utövningen. Om du inte vet hur man ska utöva kan till och med den äkta Dharman bli ett hinder.

If a yogi, training in the Dharma, thoroughly realizes all appearances as mind and, no matter what phenomenon he encounters, abides in the nature of mind free from doubt, hope, fear, adoption and abandonment, then he cannot be harmed by any obstacle.

Om en yogi till fullo inser i sitt Dharma-utövande att alla fenomen är sinnets manifestation och oavsett vilka fenomen som än påträffas vilar i sinnets natur fritt från tvivel, hopp, rädsla, vad som ska anammas och vad som ska förkastas, då kan inte något hinder skada honom.

If we can apply the Dharma in our lives, even one verse can help us pacify much anguish in our mind. Otherwise, though we surround our bed with shelves full of Dharma books and scripture collections, they do not bring much benefit. However, even just one Dharma phrase, if we bear it firmly in mind and do not abandon it in our conduct, will definitely have an effect.

Om vi kan tillämpa Dharman i våra liv, kan till och med en enda vers hjälpa oss att pacificera ångest i vårt sinne. Annars även om vi omger vår säng med hyllor fulla av Dharma-böcker och textsamlingar är det knappast av någon hjälp. Däremot om vi i sinnet osvikligt bär just en enda Dharma-fras som vi aldrig bortser ifrån i vårt uppträdande, då ger det definitivt resultat.

Source: Facebook 努巴仁波切 H.E. The 12th Nubpa Rinpoche, translated into English
Källa: Facebook
努巴仁波切 H.E. The 12th Nubpa Rinpoche, översättning från kinesiska

 

 


Dedication
Bodhicitta, the excellent and precious mind:
where it is unborn, may it aries;
where it is born, may it not decline,
but ever increase higher and higher.
 

Last updated on 2017-12-01